Ateş Yaylıoğlu

Ate? Yayl?o?lu,
2.1.1964 Ankara’da do?du. 1989 y?l?nda Mülkiye’den mezun olduktan sonra; ABC Yay?n Da??t?m ?ç Anadolu Bölge Müdürlü?ü, Anmar (Ankara Marketler Birli?i) Genel Koordinatörlü?ü, Teknik Grup Pazarlama Müdürlü?ü ve Ajans Press Medya Takip A.?.’de Sat?? ve Pazarlama Müdürlü?ü yapan Ate? Yayl?o?lu 2002 y?l?nda kurdu?u ileti?im dan??manl?k ve ölçümleme firmas? Vedea’n?n ba?kanl???n? sürdürdü. Marketing Türkiye, MediaThink ve Activeline dergilerinde yaz?lar? yay?nlanan Ate? Yayl?o?lu Pazarlama ve Marka ?leti?imi konusunda dan??manl?k verdi.
Ate? Yayl?o?lu spor hayat?na lise y?llar?nda da?c?l?k yaparak ba?lad?. Uzun y?llar da?c?l?k yapan Ate? Yayl?o?lu y?llar sonra O?lu Ogan’?n eskrim merak? sayesinde eskrimle tan??t?. Halihaz?rda flöre bran??nda sporcu olarak eskrim yapaman?n yan? s?ra Eskrim antrenörlü?ü yapmakta ve düzenledi?i eskrim atölyeleriyle de eskrimci yeti?tirmektedir. 3. Kademe k?demli eskrim antrenörü olan Ate? Yayl?o?lu 2011 y?l?ndan beri kurdu?u Eskrim Okulunda, Kad?köyde eskrim e?itimi vermektadir. Ayr?ca Haliç Üniversitesi Konservatuar?nda Tiyatro bölümünde Sahne eskrimi dersleri veiyor.